Regulamin

Osady Mazurskiej nad Węgorapą - Paszczurkowo

Zapraszamy gości, którzy będą dbali o czystość naszych domów

i zostawią po sobie miłe wspomnienia.

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Paszczurkowa - Osady Mazurskiej Nad Węgorapą i jest integralną częścią̨ umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i wpłatę̨ całej należności za pobyt.

 2. Osoba dokonująca ww. czynności potwierdza, iż zapoznała się̨ i akceptuje warunki Regulaminu, stając się̨ tym samym Gościem.

 3. Regulamin obowiązuje wszystkich osoby przebywające na terenie Paszczurkowa - Osady Mazurskiej Nad Węgorapą.

 4. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej www.paszczurkowo.pl

§2

DOBA HOTELOWA

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00.

 2. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę̨ wolnych terminów.

§3

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacja jest potwierdzona po wpłacie całości należności za pobyt w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji przez Gospodarzy.

 2. W przypadku rezygnacji Gospodarz zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej należności za pobyt.

 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu Gospodarz ma prawo odmówić zameldowania i dokonać anulacji dokonanej rezerwacji oraz zatrzymania całości wpłaconej należności za pobyt.

 4. Gość po zaksięgowaniu należności za pobyt zostanie obciążony depozytem w wysokości 1000zł (przelew z potwierdzeniem) na wypadek zniszczeń i nieszczęśliwych zdarzeń na terenie obiektu. Depozyt zwracany jest przelewem na konto do 3 dni roboczych po wyjeździe Gościa i po sprawdzeniu stanu domu.

 5. Domek w trakcie trwania pobytu oraz po jego zakończeniu nie może zostać wynajęty, podnajęty ani oddany przez Gościa osobie trzeciej.

 6. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą̨ przebywać na jego terenie od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie poza tymi godzinami jest równoznaczne z naruszeniem regulaminu i może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy najmu pomiędzy Gościem a Gospodarzem .

 7. W momencie dokonywania rezerwacji, Gość wyraża zgodę̨ na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Zarządcy obiektu. Dane te będą̨ wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.

§4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Prosimy o przestrzeganie godzin przyjazdu i wyjazdu. Pamiętajcie, że chcemy aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Musimy mieć na to czas. Pozostanie na terenie obiektu lub pozostawienie swoich rzeczy w dniu wymeldowania po godzinie 10:00, bez wcześniejszego ustalenia z Gospodarzem jest traktowane jako przedłużenie pobytu, a Gospodarz ma prawo naliczyć opłatę za kolejną dobę według obowiązującego cennika, w zależności od dostępności obiektu.

 2. Dzieci poniżej 16 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą̨ odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania podopiecznych. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody w obiekcie bądź też o jej stwierdzeniu.

 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domu (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych).

 4. Dom jest wyposażony w wolnostojący piec żeliwny. Zabrania się stawiania przedmiotów na rozgrzanym piecu, używania i przechowywania podpałek płynnych, palenia opałem niedostarczonym przez Gospodarza oraz doprowadzania do zadymienia pomieszczeń domku.

 5. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z pieca przez Gościa i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu.

 6. Każdorazowo Gość opuszczający dom, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.

 7. Gość otrzymuje jeden klucz do domu. Gość zobowiązany jest przechowywać klucz do obiektu z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany dwóch wkładek zamka w wysokości 200zł.

 8. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego dom Gościa na pokrycie kosztów w wysokości 1000zł.

 9. Po domku chodzimy boso lub w obuwiu zamiennym.

 10. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają̨ sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.

 11. Gość ma obowiązek zgłosić usterki w domkach w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

 12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia domu lub zniszczenia jego wyposażenia, powstałe z winy Gościa lub winy odwiedzających go osób i będą rozliczane przy wymeldowaniu według wyceny sporządzonej przez Gospodarza.

 13. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.

 14. Gość podczas pobytu nie może dokonywać znaczących zmian umeblowania i wyposażenia w domu.

 15. Śmieci oraz inne odpady należy składować w pojemniku znajdującym się przy bramie wjazdowej, jeżeli nie mieszczą̨ się̨ w pojemnikach domowych. Bezwzględne wymagania dotyczące segregacji śmieci, w przypadku braku segregacji będzie potrącona opłata z depozytu w wysokości 200zł.

 16. Obowiązuje zakaz organizowania imprez firmowych, wieczorów kawalerskich czy panieńskich.

 17. Przed wymeldowaniem prosimy o umycie i poukładanie naczyń, segregacje śmieci, przywrócenie pierwotnego układu mebli w domu i na tarasie, zabrania lub wyrzucenia do koszów z segregacją pozostałej żywności i napojów, posprzątania grilla i oddanie apartamentu w stanie jakim go zastaliście LUB można skorzystać z usługi dodatkowego, nadprogramowego, sprzątania, którego cena wynosi 300zł. (pobierana z depozytu).

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOSPODARZA

 1. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, awarie i ich skutki od niego niezależne.

 2. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione przez Gościa na terenie obiektu.

 3. Przedmioty pozostawione przez Gościa na terenie obiektu, po zakończeniu pobytu nie będą̨ przechowywane. Jest możliwa wysyłka pozostawionych rzeczy

 4. Parking na terenie obiektu przeznaczony dla Gości jest bezpłatny i niestrzeżony, ale monitorowany.

 5. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa.

§6

POBYT ZWIERZĄT

 1. Na terenie obiektu dopuszcza się obecność psów po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem.
 2. Prosimy aby pies  nie wchodził na meble oraz nie pozostawał sam w domu.